Strategie a strategické řízení

Každá organizace by měla uvažovat v dlouhodobém horizontu o svém rozvoji. Strategie jsou dokumenty, které stanovují dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosažení. Kromě potřeby mít strategii je nutné zavést v organizaci procesy strategického řízení tak, aby bylo možné v požadovaném čase dosáhnout strategických cílů s konkrétními výstupy a výsledky. Pro obce, školy, muzea, neziskové organizace je řízení rozvoje dle strategie standardem kvality.

Služby

Zpracujeme Vám rozvojovou, oborovou, specifickou, politickou strategii se stanovením základního směřování a nastavíme směry a aktivity budoucího rozvoje. Nastavíme procesy strategického řízení do organizace a budeme dlouhodobými průvodci. Pokud již strategii máte a nevíte, jak začít realizovat nebo potřebujete aktualizovat či posílit v nových oblastech, jsme tu pro Vás.

Typy strategií a služeb strategického řízení, které nejčastěji realizujeme

Strategie rozvoje - obce, mikroregionu, kraje, MAS

Komunitní plán sociálních služeb

Tvorba a monitoring akčních plánů

Strategie rozvoje - školy, instituce

Marketingová strategie obce, školy, instituce

Komunikační strategie obce, školy, instituce

Plán prevence kriminality

Kreativní vzdělávání - Dělat věci chytřeji - Řízení organizace dle strategie udržitelného rozvoje

Jak to funguje?

Strategické řízení dle správné metodiky probíhá v těchto fázích

Přípravná fáze – smyslem této části je vyjasnit a sjednotit postupy a metody práce a dohodnout tým pracovních skupin. Hlavním výstupem je dohodnutý postup prací v daném čase, místě a s určenými lidmi.

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí– cílem je mapovat prostředí, zjistit vývoj vnitřního a vnějšího prostředí a ovlivňující vlivy, které na něj působí. Hlavním výstupem z této fáze je zpracovaný profil organizace, území, dotazníkové šetření u cílových skupin, polostrukturované rozhovory či setkání s cílovou skupinou formou společných konzultací. 

Návrh strategie – zde dochází ke tvorbě strategie, návrhu strategických cílů, k definování opatření a aktivit, které povedou k naplnění strategických cílů. Součástí je také nastavení akčního plánu aktuálních kroků na nejbližší období.

Implementace strategie a monitoring – tato fáze je rovněž velmi důležitá a v podstatě již nikdy nekončí. Jedná se o uvedení strategie v život, které spočívá v nastavení procesů strategického řízení do organizace. Jsou nastaveny pravidla pro organizování, vedení, plánování, monitorování, hodnocení a kontrolu dosahování strategických cílů.

Jaké jsou výhody?

Výhod řízení dle strategie (strategického řízení)  je celá řada. Jednou z hlavních výhod je koncepčnost a systémový přístup při zavádění této manažerské disciplíny do trvalého procesu fungování organizace. Při správném a odborném přístupu k analytické fázi je možné zjistit mnoho užitečných podnětů, ať v podobě problémů nebo příležitostí k rozvoji, které je potřeba uchopit či řešit. Na tyto podněty následně reaguje strategie.

Další významnou výhodou je nastavení konkrétních indikátorů výkonnosti, neboť základní manažerské pravidlo říká, že co neměřím to neřídím. V rámci nastavených procesů strategického řízení monitorujeme indikátory časové, odpovědnostní, výsledků a výstupů. 

Mezi další výhody patří zlepšení schopnosti argumentovat, monitorovat vývoj i odměňovat zaměstnance. Samozřejmě mít strategii se vyplatí také, když potřebujeme získat dotaci nebo přesvědčit o našich záměrech významné instituce, případně zřizovatele či nadřízenou instituci. 

Co potřebuji?

Potřebujete odhodlání dělat věci jinak a nebát se změn a větší aktivity Vás a Vašich kolegů. Pokud potřebujete zpracovat strategii nebo implementovat strategické řízení oslovte nás.

časté dotazy?

Potřebuje malá obec do 2 tis. obyvatel mít svou strategii?

Ano, i malá obec by měla mít svou koncepci rozvoje, znát potřeby svých občanů, zájmových organizací a podnikatelů. Svou strategii má dnes 90 % obcí. Ne všichni ovšem mají svou strategii aktuální a řídí dle ní.

V čem spatřujete výhody tvorby strategie na školách?

Každá škola musí mít svou koncepci rozvoje školy, a to dle nařízení České školní inspekce z roku 2015. Na základě našich dlouholetých zkušeností při práci se školami, vidíme jako hlavní výhodu sestavení pracovních týmů a iniciace jejich společné práce nejen při tvorbě strategie, ale zejména při dosahování nastavených cílů. Obecně vnímáme u škol silné pozitivum v nastartování proaktivity učitelů a kontinuálního procesu změn.

Myslíte, že strategie jsou dokumenty do šuplíku?

Vždy vše záleží na vedení. Pokud si starosta, ředitel organizace dělá strategii pouze za účelem podložení své žádosti o dotaci, nebo protože ostatní kolegové již takovou věc vlastní, tak většinou svou strategii odloží do šuplíku. Pokud je vedení ochotno začít řídit svou organizaci dle strategie, je možné hovořit o naplnění poslání strategického řízení jakožto nejpopulárnějšího manažerského nástroje a nástroje úspěšných organizací.

Můžeme si strategii vytvořit sami?

Velmi častou otázkou zůstává, zda jsou organizace schopny zvládnout vše vlastními silami nebo potřebují experta či expertní firmu. Umíte přeplavat bazén – jistě ano. Ale uměli byste přeplavat kanál La-Manche? Takže pokud to myslíte vážně, je dobré k tomu mít někoho, kdo ví jak na to. Ale bez maximální angažovanosti vedení, zaměstnanců, pracovních skupin to opravdu nepůjde.