Out of Box metody obohacování výuky a práce s nadanými žáky

Techniky práce Out of Box vycházejí z tzv. neformálního vzdělávání. Tedy přístupu, který je záměrný, má svůj cíl, rozvíjí potenciál, nadání, hodnoty a postoje lidí, tzv. měkké kompetence důležité pro úspěšný život. Techniky Out of Box slouží k tomu, abychom začali přemýšlet mimo standardní hranice. Patří k technikám kreativního myšlení. U nadaných žáků (a nejen u nich) zároveň přinášejí velký benefit v tom, že se díky nim stává výuka mnohem zajímavější. Využívání technik Out of Box žáky interaktivně zapojí a tím, mimo jiné, výrazně prohlubují paměťovou stopu a obohacují poznání.

Služby

Příklady Technik Out of Box, které pro Vás máme připraveny

Létající balón

Co kdyby

Kreativní psaní – neotřelé techniky práce s jazykem

Myšlenkové mapy

World Café - prostor k otevírání celospolečenských témat

Open Space – metoda ke sdílení vlastních dovedností

Jak to funguje?

O technikách Out of Box se neučíme teoreticky, nýbrž prakticky. Výuka je založena na praktických ukázkách jednotlivých metod, kdy si účastníci na základě vlastní zkušenosti vytvoří názor na jednotlivé přístupy. Zároveň je každá technika doplněna o skupinovou reflexi nad výtěžností dané metody v praxi a možné způsoby její modifikace v jednotlivých předmětech. Všechny techniky jsou vyzkoušeny na vlastních příkladech tak, aby je účastníci kurzu uměli aplikovat při práci s nadanými žáky.

Jaké jsou výhody?

Výhod technik Out of Box je velmi mnoho, uvádíme pouze malý výčet některých z nich.  Z pohledu studentů se jedná zejména o atraktivitu, která s sebou přináší změna pracovního prostředí, změna zavedených postupů,  volnost, možnost vlastní tvorby a invence. Výuka je zajímavější a motivuje žáky k zapojení. Probíranou látku si žáci mnohem lépe zapamatují. Techniky slouží k tomu, aby i o běžných tématech žáci přemýšleli jinak, pomáhají tedy zapojit i nadané žáky v tématech, které již znají. Techniky Out of Box se dají použít průřezově všemi předměty i pro mimovýukovou část při třídnické či poradenské práci.  Jsou vhodné jak pro individuální, tak skupinovou práci. Zapojeni mohou být všichni žáci, podle stupně nadání. Ti nejnadanější mohou techniky připravovat a ostatní je používat. Techniky Out of Box lze různě přetvářet, vzájemně kombinovat, realizovat vlastní nadstavby. Techniky také umožňují učitelům začít přemýšlet o své pedagogické práci jinak.

Co potřebuji?

Pro zvládnutí technik Out of Box je potřeba otevřená mysl a chuť zkoušet nové věci a přístupy.

časté dotazy?

Potřebuji nějaké speciální pomůcky pro realizaci těchto metod?

Většinou ne, nabízené metody jsou zpravidla nízkonákladové a jsou založeny na participaci žáků.

Je realizace ve školním prostředí časově náročná?

Ne, vše závisí na způsobu provedení jednotlivých metod. V závislosti na možnostech pedagogů je možné metody různě obměňovat, modifikovat. Čas spotřebovává především příprava pedagoga, ale to je standardem pro jakýkoliv přístup pedagoga.

Pro jak staré děti jsou techniky out of box použitelné?

Využívají se od mateřských škol, přes základní, střední a vysoké školy až po zaměstnance firem. Záleží jen na nastavení dané techniky pro příslušnou věkovou a oborovou úroveň.

Pro které předměty jsou metody out of box vhodné?

Kdekoliv. Využití je jak v humanitních předmětech (kde je nejčastější), ale také v přírodovědných oborech. Připravovali jsme je pro fyziku, matematiku, jazyky, chemii aj. Na našem vzdělávacím modulu si učitelé připravují techniky právě pro využití ve svých předmětech.

Ohlédnutí za minulými akcemi