Trvalá spolupráce s občany a udržitelný rozvoj obce, MA21

Zapojování občanů neboli participace občanů do společného plánování a rozhodování se osvědčilo v Evropě, ale i v řadě obcí v České republice. Umožňuje překonávat nedorozumění mezi radními, zastupiteli a úředníky na straně jedné a občany na straně druhé. Vede k budování důvěry mezi občany a vedením obce. Spolupráce obce s občany při rozhodování může usnadnit zavádění nepopulárních, ale potřebných opatření. V neposlední řadě partnerství s občany a zájmovými organizacemi pomůže obcím získat zdroje finanční a lidské pro realizaci rozvojových projektů.

Služby

Formy spolupráce, které nejčastěji realizujeme

Nastavení nástroje kvality MA21 na obci a získání příslušné kategorie v MA21 dle míry zapojení obce

Uskutečnění konkrétních aktivit participace s občany, zájmovými organizacemi a podnikateli – např. veřejná projednání, participativní rozpočty, letní kanceláře starostů atd.

Kreativní vzdělávání - budování důvěry a spolupráce s občany při zavádění MA21 a veřejná projednání

Nastavení ročního plánu participace s občany a uskutečnění aktivit na obci

Zapojení občanů do participativního rozpočtu obce

Kreativní vzdělávání – konstruktivní jednání s občanem a asertivita

Jak to funguje?

V naší práci využíváme tzv. participační žebřík a naše občany i zastupitele postupně učíme vzájemné spolupráci při plánování a rozhodování o rozvoji obce. 

Informace - základním předpokladem a nejnižším stupněm je informování. Vlastně se ještě ani nejedná o participaci, ale pouze o jednostrannou komunikaci od místní správy k občanům bez možnosti informaci či rozhodnutí předem změnit. Bez dostatku informací se rozhodně nedostaneme dále a musíme se snažit poskytovat potřebné informace včas, vhodnou formou, srozumitelně a všem.

Námitky – občané mají právo vyjádřit své námitky. Ani v tomto případě nemůžeme hovořit o participaci, protože vždy lze nalézt nějaký způsob, jak ony námitky elegantně „zamést pod koberec“ a navíc s námitkami mohou občané přijít až po zveřejnění přijatého rozhodnutí. Reálná šance, že jejich podnět již přijaté rozhodnutí změní, je minimální.

Zpětná vazba - jiná situace nastane tehdy, když se ještě před tím, než dané řešení schválíme, zeptáme veřejnosti, resp. těch, kterých se toto rozhodnutí dotkne nejvíce, co si o tomto řešení myslí. Včasné zjišťování zpětné vazby nám pomůže odhalit mnoho o tom, co se lidem na navrhovaném řešení líbí, a pokud se objeví zásadní připomínky, je čas zapracovat je do konečného řešení.

Konzultace - o opravdové participaci hovoříme tehdy, když jsou občané přizváni formou veřejných setkání, diskusí a společně s představiteli obce si vyjasňují svá stanoviska. Díky těmto konzultacím mohou občané jednak vyjádřit své názory a připomínky a zároveň jim zástupci obce vysvětlí i důvody navrhovaného řešení, technické či organizační náležitosti i očekávané dopady. Poté veřejnost ví, co se chystá i jak to změní život v dané obci či regionu. Všimněte si, že kromě informování, které je nepřetržité, se s vyššími formami zapojení veřejnosti posouváme v rozhodovacím procesu směrem zpátky. Jinými slovy, nejprve jsme nabídli veřejnosti možnost připomínkovat již přijaté rozhodnutí. V rámci konzultací se ovšem ptáme občanů na jejich názor ještě před tím, než přijmeme konečné řešení.

Partnerství - nyní se posuneme ještě dále – při partnerství nabízíme obyvatelům města, neziskovým organizacím, místním podnikatelům a dalším možnost toto řešení společně hledat. V rámci partnerství musíme, ale respektovat, že všichni partneři jsou si rovni a nikdo ze zúčastněných ani zástupci místní správy nemá nadřazenou pozici.

Rozhodování v rukou občanů - vrcholem participace občanů na rozhodování je delegace samotného rozhodnutí do rukou občanů. Nebývá to příliš časté a u nás známe pouze jeden z nástrojů rozhodování v rukou občanů – místní referendum. Cílem občanské participace rozhodně není to, aby se většina rozhodnutí přenesla na samotné občany, ale existují případy, kdy je vhodné přenést plnou odpovědnost na občany.

Jaké jsou výhody?

Kvalitní správa věcí veřejných se pozná podle toho, že je otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování, založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Jedině taková veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či regionu.

Co potřebuji?

Zní to jednoduše: musíme zkrátka informovat, zjišťovat zpětnou vazbu, konzultovat rozhodnutí s občany nebo je zapojit do přípravy rozhodnutí či dokonce je nechat rozhodnout. Tak jednoduché to, ale není a politici a úřednicí si často stěžují: „Vždyť to všechno děláme, ale nefunguje to!“ Náš konzultant pro participaci s občany Vám pomůže nastavit a uskutečnit celou agendu participace s občany ve Vaší obci, pokud potřebujete spolupráci oslovte nás.

časté dotazy?

Co je to občanská participace?

Participace znamená účast, podílení se na něčem. V případě občanské participace jde o účast veřejnosti v rozhodovacích a plánovacích procesech. Občanská participace staví na posilování prvků přímého a aktivního zapojení do rozhodovacích procesů zejména na lokální a regionální úrovni. Neznamená to však, že by na této úrovni měly přestat fungovat zastupitelské mechanismy tzn. zastupitelstva obce, právě naopak. K aktivní občanské participaci dochází všude tam, kde volení představitelé přizvou občany k procesu hledání řešení a přípravy rozhodnutí, ale konečné rozhodnutí musí zůstat na nich.

Kdy a jak občanskou participaci využít?

Občanská participace představuje jedno z nejkontroverznějších témat současné doby. Každý hovoří o nezbytnosti účasti veřejnosti na veřejném rozhodování, ale je velmi obtížné nalézt shodu v tom, jakým způsobem a do jaké míry mají občané na správě věcí veřejných participovat. I když neexistuje jeden univerzální postup, můžeme v odborné literatuře nalézt model, který srozumitelně popisuje různé formy zapojení občanů. Stejně tak, jako stoupáte vzhůru po žebříku, můžeme i v tomto případě od nejnižších úrovní participace postoupit k vyšším. I k participaci musíme své občany vychovat.

Jak oslovit občany?

Před započetím procesu by si každá politická reprezentace měla odpovědět na otázku, kolik vlivu na veřejné rozhodování chce s občany sdílet, protože rozhodně neplatí, že čím více participace, tím lépe. Rovněž je pravdou, že různé projekty a různé cílové skupiny vyžadují různé přístupy i úroveň zapojení. Jednotný návod ani model, který by byl použitelný pro jakoukoliv situaci, pochopitelně neexistuje. Již delší dobu se však, pro vysvětlení a lepší uchopení tématu v různých modifikacích využívá model tzv. participačního žebříku, kde patří přístupy informování, uplatnění námitek, poskytnutí zpětné vazby, konzultace, partnerství.

Jak získat občany ke spolupráci?

Je to otázka společné a dlouhodobé práce s občany a budování jejich důvěry a nastavení zvyklostí v obci. V každé obci je situace jiná, a proto je nutné k tomu přistupovat individuálně. Na základě zjištění aktuálního stavu stanovujeme strategii zvyšování participace občanů na veřejném dění.

Ohlédnutí za minulými akcemi