Výzkumy, průzkumy, prognózy

Socioekonomické analýzy, průzkumy a prognózy slouží jako podklad pro rozhodování, nastavování směrů rozvoje území, organizace apod. Na základě zpracovaných výzkumů jsou navrženy scénáře či strategie rozvoje regionů, škol, či jiných institucí. Prognóza nám simuluje odhad vývoje situace na základě, které můžeme přijímat určitá rozhodnutí.

Služby

Výzkumy, které nejčastěji zpracováváme

Socioekonomický profil vývoje obce

Studie příležitostí rozvoje lokality

Podkladové analýzy v sociální oblasti

Socioekonomický profil stavu kriminality

Analýza potřeb cílové skupiny

Marketingové analýzy apod.

Socioekonomický profil sociální oblasti daného území

Průzkum politických preferencí

Analýza fungování pracoviště

Studie proveditelnosti projektu

Sociálně-demografická analýza

Analýza vývoje kriminality

Jak to funguje?

Výzkum u nás probíhá zpravidla v těchto fázích:

Příprava - základem každého výzkumu je definování smyslu výzkumu a správně nastavená a schválená metodika postupu.

Realizace výzkumu – probíhá zpracování a vlastní analýza dat. Dobrý výzkum je postaven na vhodném zpracování dat při využití správných statistických či jiných metodických přístupů. Výzkum je ovšem vždy tak kvalitní, jako jsou kvalitní zdroje dat. Proto je nutné určit s jakými zdroji dat budeme pracovat, nebo zda budeme realizovat vlastní šetření za účelem zajištění vlastních zdrojů dat. 

Jaké jsou výhody?

Na základě zjištění z výzkumu, který si necháte zpracovat, je možné kompetentněji rozhodnout. Některé výzkumy nám pomáhají zvýšit informovanost o dané otázce.  

Co potřebuji?

Potřebujete odhodlání dělat věci jinak a nebát se změn a většího zapojení. Pokud potřebujete nějaký výzkum realizovat oslovte nás se svým požadavkem.

časté dotazy?

Jak stará data používáte pro zpracování demografických informací?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Při zpracování demografických informací jsou v největší míře využívány primární data ze zdrojů ČSÚ, někdy z obecních statistik či ministerstva vnitra atd.  Některé informace je možné dohledat pouze ze Sčítání lidu, domů a bytů, které se konají jedenkrát za 10 let, v těchto případech mohou být data poněkud zastaralá, ale obecně jsou informace dostupné s ročním zpožděním.

Kdy je dobré si udělat studii proveditelnosti projektu?

Studie proveditelnosti projektu neslouží pouze jako povinná náležitost pro získání dotace, jak se obecně lidé domnívají. Naopak studie proveditelnosti je vhodná všude tam, kde chceme do větší úrovně detailu promyslet investiční projekt, a to i z úrovně různých variant řešení a získat dopověď, zda je projekt ekonomicky, či technicky realizovatelný. Správná studie proveditelnosti řeší tedy technické parametry a rámcový rozpočet projektu, měla by vždy obsahovat finanční a ekonomickou analýzu a marketingovou strategii projektu. Řeší projekt také ve všech jeho časových fázích, a to v přípravné, realizační a provozní fázi projektu.  Znát ekonomické a technické ukazatele provozu projektu fáze je pro starosty velmi důležitá otázka.

Jak dále pracovat ze získanými informacemi z výzkumu?

Zpracování výzkumu slouží zpravidla vždy jako podklad pro tvorbu strategie nebo pro zásadní rozhodnutí zastupitelstva či vedení organizace apod.