Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření u cílové skupiny je důležité pro přímé zjišťování informací o stanovených oblastech od cílové skupiny. Výhodou tohoto zjišťování informací je, že připravíme dotazování dle potřeb zadavatele – tzv. šité na míru, uskutečníme reprezentativní dotazníkové šetření a zpracujeme vhodnými statistickými nástroji dotazník.

Služby

Typy dotazníkových šetření, které nejčastěji zpracováváme

Dotazníkové šetření problémů a potřeb občanů

Dotazníkové šetření problémů a potřeb u rodičů ZŠ, MŠ

Dotazníkové šetření řešení a námětů plánované investiční akce

Dotazníkové šetření problémů a potřeb u zájmových organizací

Dotazníkové šetření zjišťování fungování organizace u zaměstnanců

Dotazníkové šetření pocitu bezpečí občanů

Dotazníkové šetření problémů a potřeb podnikatelů

Dotazníkové šetření u institucí poskytujících sociální služby

Kreativní vzdělávání - Efektivní zjišťování informací – dotazníkové šetření

Jak to funguje?

Příprava dotazníkového šetření - základem každého dotazníkového šetření je definování cíle dotazování a metodiky dotazování.  Důležité je nastavení reprezentativního vzorku dotazovaných, aby zjištěné informace bylo možné zobecnit. Před samotným zahájením dotazování je nutné provést testování relevantnosti dotazníku.

Uskutečnění dotazování – zde probíhá samotné dotazování. Pro úspěšné dotazování je vhodné vybrat správnou techniku dotazování. Nejnáročnějším úkolem je zpracování výsledků dotazníků, kde je potřeba využít statistické nástroje a vhodné zobrazovací techniky pro správnou interpretaci výsledků.  

Shrnutí a zjištění – následně je potřeba provést shrnutí nejdůležitějších poznatků s provázáním na závěry, které z daných zjištění vyplývají. Zde i v předchozí fázi se promítají tzv. tacidní znalosti zpracovatele, které odlišují experta od laického pohledu.

Jaké jsou výhody?

Dotazníkové šetření Vám pomůže oslovit širší okruh lidí s možností získání nezávislého anonymního pohledu na problémové oblasti, náměty nebo kreativní myšlenky.

Co potřebuji?

U dotazníkového šetření je nejdůležitější si uvědomit, co je cílem dotazování pro zpracování dotazníků. Dotazníkové šetření potřebuje dostatečnou kampaň a podporu z pozice organizace a zejména profesionální vyhodnocení dotazování. Pokud potřebujete tuto službu zajistit kontaktujte nás.

časté dotazy?

Kolik je potřeba mít zodpovězených dotazníků?

Bohužel neexistuje jednoznačná ani jednoduchá odpověď. Abychom uskutečnili kvalitní a reprezentativní výzkum, musíme znát strukturu dotazovaných a následně správnou strukturu dotazovaných oslovit podle předem stanovených kritérií (např. věk, místo bydliště, ekonomický stav, pohlaví, vzdělání aj. dle aktuálních potřeb). V rámci této struktury je pak potřeba oslovit dostatečný počet respondentů, který nelze jednoznačně určit a postupuje se dle obvyklých postupů.

Mám se zajímat, co v dotazníku řekne jednotlivec nebo mě zajímá pouze názorová většina?

Na to není jednoznačná odpověď. Pro zobecňování názorů nás zajímá hlas většiny, ale pro zjištění nových podnětů, myšlenek nás zajímá každý jednotlivý názor.

Jak zajistit, aby na naše dotazníky odpovědělo co nejvíce lidí?

Je vhodné udělat kvalitní propagační kampaň, což znamená že všemi možnými komunikačními kanály oslovujeme cílovou skupinu dotazovaných k vyplnění dotazníku. V průběhu času monitorujeme, jak nám respondenti odpovídají a pokud je účast menší nebo struktura respondentů neodpovídá požadavkům na reprezentativní výzkum nastavujeme další opatření, abychom podpořili účast v dotazníkovém šetření.

Jaký je rozdíl mezi anketou a dotazníkem?

Anketa bývá zpravidla krátké dotazování nebo dotazování k rychlému zjištění informací bez striktně dodržovaných pravidel reprezentativního dotazníkového šetření.

Ohlédnutí za minulými akcemi