Neurolingvistické programování pro práci s nadanými žáky

Pro práci učitelů s nadanými žáky jsme vybrali přístup neurolingvistického programování,  nástroje a techniky rozvíjející vnímavost, tvořivost a flexibilitu žáků. 

Služby

Metody, které Vás naučíme

Učení prostřednictvím všech smyslů – viděním, slyšením, cítěním a v některých případech lze dokonce využít čich a chuť. Použitím všech smyslů, roste intenzita působení předávaných informací a vzniká prožitek, zkušenost. Vede to k jednoduššímu zapamatování učiva.

Technika vytváření efektivního komunikačního vztahu - pomáhá vytvořit atmosféru důvěry, vzájemné úcty a respektu. Vzniká zde možnost přirozeného vedení žáků – přirozená autorita.  Vztah, který takto vzniká, je partnerský a otevřený k hlubšímu vzájemnému porozumění.

Technika kotvení - pomáhá vědomě pracovat s emocemi, s náladou vlastní i studentů. Pomáhá budovat postoje ke studiu, k procesu učení.

Pozorování a naslouchání – slouží k odhalení preferovaného smyslového kanálu žáka. Díky tomu lze pak přizpůsobit komunikaci a styl učení.

Technika Pozice vnímání - pomáhá rozvíjet flexibilitu - schopnost vnímat situace z různých úhlů pohledu. Pomáhá lépe pochopit nadaného studenta (žáka). Z pozice pozorovatele nacházet možná řešení a také učí vidět širší souvislosti z pozice nadhledu.

Strategie tvořivosti - nástroj, který se zaměřuje na tvorbu nejrůznějších projektů. Na schopnost nejen projekt vymyslet, ale také realizovat. Třetí dovedností, kterou rozvíjí, je konstruktivní kritické myšlení.  

Jak to funguje?

Jednotlivé nástroje a techniky na sebe navazují. Nejprve si daný nástroj představíme a krátce vysvětlíme teoretické základy, následuje praktická ukázka. Nejdůležitější je však praxe. V rámci tréninku procházíme každý nástroj v roli pozorovatele, poté uživatele a také „průvodce“. Důležitá je zkušenost – zážitek a následně zpětná vazba.

Jaké jsou výhody?

Tyto nástroje velmi pozitivně ovlivňují komunikaci. Komunikace se stává vědomou. Uplatňování NLP nám také pomáhá lépe zvládat vypjaté nebo dokonce konfliktní situace. Rozvíjí se respekt, úcta a tolerance, emoční inteligence. Nástroje neurolingvistického programování jsou praktické a využitelné v každodenní učitelské praxi.

Pro studenty budou užitečné jednoduché pomůcky pro rozvíjení kreativity, flexibility a kritického myšlení. Žáci ocení pestrost v procesu učení a přirozený způsob učení.

Co potřebuji?

Potřebujete otevřenost k tomu dělat věci jinak, nebát se změn a chuť experimentovat.

časté dotazy?

Co je to NLP?

Už samotný název naznačuje s čím, s jakými prvky tento systémový model pracuje. Název je popisný a rozděluje systém na tři oblasti zkoumání. Je zde část NEURO, která se týká našeho nervového systému – práce našeho mozku a nervové soustavy. Obzvláště pak senzorického vnímání. LINGVISTICKÉ – vše, co se vztahuje ke komunikaci – vnitřní i vnější (informace - jazyk, řeč těla) a PROGRAMOVÁNÍ – vše, co se vztahuje k určitým vzorcům (zkušenosti, systém víry, hodnot a přesvědčení, strategie, reakce, a také akce a vytváření budoucnosti).

Jak vzniklo NLP?

Autoři NLP informatik a psycholog Richard Bandler a lingvista John Grinder modelovali práci mnohých významných osobností. Nejvýznamnější zdroje nacházeli u terapeutů (Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson) tedy u osob, které se zabývají především lidskými problémy, lidskými procesy, lidským způsobem řešení životních situací.

K čemu NLP slouží?

NLP vzniklo na bázi syntézy poznatků z různých vědních oborů a model, který takto vznikl, má především pragmatický charakter. Cílem NLP je pomáhat lidem v jejich úsilí pro dosahování úspěchu v jakékoli oblasti lidského působení.

Ohlédnutí za minulými akcemi