Badatelsky orientovaná výuka při práci s nadanými dětmi

Pro učitele pracující s různě nadanými žáky a studenty je mnohdy obtížné nalézt nástroj, metodu či strategii, která by takzvaně „zafungovala“. V případě, že zastává učitel tradiční pedagogickou roli a věnuje se na různých úrovních zároveň třiceti žákům, zdá se být úkol téměř nemožný. Badatelsky orientovaná výuka, správně uchopená a aplikovaná, dává možnost učiteli tento obtížný úkol zvládnout a zároveň rozvíjet svůj vlastní pedagogický potenciál. Principy badatelsky orientované výuky jsou platné pro přírodovědné i humanitní předměty.

Strategie - Badatelsky orientovaná výuka (BOV) je jednou z efektivních strategií pro vzdělávání, kterou lze úspěšně začlenit do vzdělávacího procesu při práci s nadanými žáky a studenty. Strategie je svým přesahem vhodná jednak pro přírodovědné předměty, tak pro předměty humanitní. Jde o dlouhodobý nástroj práce ve třídě, skupině či s jednotlivcem, který učí vědeckému a kritickému myšlení.

Služby

Naučíme Vás

STRATEGII PRO VAŠE VZDĚLÁVÁNÍ – VÉST BADATELSKY ORIENTOVANOU VÝUKU

Jak to funguje?

V rámci našeho vzdělávání Vás nejdříve seznámíme s kroky a jednotlivými úrovněmi Badatelsky orientované výuky a pochopíme historické souvislosti vzniku strategie. Pro pochopení jednotlivých úrovní a kroků jsou připraveny příklady.  V další fázi se zaměřujeme na proces stanovování a formulování hypotézy jako nezbytného kroku BOV, a také na konkrétní příklady situační badatelsky orientované výuky, řešení problémových úloh a experimentů (aktivit).  Výstupem by měla být předpřipravená badatelská lekce do výuky podle principů badatelsky orientované výuky.

Jaké jsou výhody?

Strategie badatelsky orientované výuky je poplatná pro širokou škálu oborů a odvětví, protože má jasně stanovená pravidla, a zároveň skýtá mnoho možností pro rozvoj nadaných žáků. Učitel dostává do rukou nástroj pro kvalitní práci s žáky a studenty mezi nimiž se nacházejí i jedinci nadaní a talentovaní. Jde o nekonečné objevování jednak pro učitele tak pro žáky. Badatelsky orientovaná výuka vede k samostatnosti žáků stejně jako k žádoucí kooperaci. Učitel se stává průvodcem žáků, kteří si osvojí metody a principy vědecké práce.

Co potřebuji?

Strategie Badatelsky orientované výuky je dlouhodobá záležitost, které je potřeba věnovat prostor a vlastní čas, aby se se stala ve vyučovacím procesu hmatatelnou a přinesla výsledky. Je proto zapotřebí hlavně otevřená mysl.

časté dotazy?

Jak je časově náročné začlenit strategii badatelsky orientované výuky do výuky?

Obecně jde o dlouhodobý počin. Nicméně pokud je učitel důsledný, a to ve všech krocích a správně pracuje na daných úrovních, úspěch se časem dostaví.  Co se týká přípravy jednotlivých BOV lekcí, časová náročnost je to, co asi většinu učitelů trápí, když se strategií začínají. Platí, že čím více je učitel ve strategii zkušený, lekce a dlouhodobé záměry (řekněme projekty) BOV se mu připravují snadněji. Mnohdy i za pomocí žáků, kteří si na strategii navyknou.

Lze použít badatelsky orientovanou výuku v jakémkoliv předmětu?

Odpověď zní ano. Obecně se má za to, že je to spíše strategie pro přírodovědné předměty, nicméně čím dál tím více se objevují příklady badatelských lekcí i pro dříve nemyslitelné předměty jako je cizí jazyk nebo dějepis. Principy BOV jsou aplikovatelné na většinu předmětů.

Jak zjistím, že BOV používám dobře nebo že to, co aplikuji je opravdu BOV?

Je důležité uvědomit si rozdíl mezi experimenty, při kterých žáci „něco“ objevují a důležité je, že to objasní, a tím to prakticky skončí, případně se udělá zápis do protokolu, a mezi badatelskou lekcí, která je postavená na jasně stanovených krocích a pracuje se na předem definovaných úrovních, kde důležitou roli hraje hypotéza a návrat k ní.  BOV pracuje viditelně s prekoncepty a nedovolí žákům experimentovat jenom pro pocit, že experimentují.

Ohlédnutí za minulými akcemi